Corona en suppletie
Coronabeleid negeert belang van voedingssuppletie 3
Deel 3: andere voedingsstoffen

In de vorige nummers van Voedingsgeneeskunde (2022/1 en 2022/2) kon worden geconcludeerd tot afdoende bewijs voor de immuunversterkende rol die vitamine C en vooral vitamine D spelen bij preventie en behandeling van COVID-19. Voor een reeks andere stoffen zijn gunstige maar nog onvoldoende bewezen effecten gevonden. Betrekkelijk willekeurig is gekozen om vier stoffen met redelijke tot goede onderbouwing afzonderlijk te bespreken. Het zijn zink, vitamine A, quercetine en zwarte komijn.

Van zink staat vast dat het een belangrijke ondersteuner is van het immuunsysteem. Uit studies komt naar voren dat een optimale inname van het sporenelement bijdraagt aan een gunstiger ziekteverloop van COVID-19. Een aanwijzing daarvoor levert een analyse die Chinese wetenschappers maakten van de concentratie zink in de bodem en het verband met de coronasterfte. Hoe lager deze concentratie, hoe hoger het sterftecijfer was.1 Ook de zinkinname via de voeding is gecorreleerd met de kans op de ziekte. Volgens een Iraans onderzoek,2 waarin vijfhonderd patiënten werden vergeleken met vijfhonderd controlepersonen, bevatte de voeding van de getroffenen kleinere hoeveelheden zink.

Meestal is niet naar bodem of voedingsinname, maar naar het serumniveau zink gekeken. In een case-controlstudie3 uit maart 2022 werden 90 COVID-patiënten vergeleken met 95 controlepersonen, met als conclusie dat de patiënten significant lagere zinkniveaus hadden. In een onderzoek4 bij gehospitaliseerde patiënten was de ernst van de ziekte groter en kunstmatige beademing vaker nodig naarmate deze zinkniveaus lager waren. Een onderzoek5 bij 47 corona-ziekenhuispatiënten uit India liet bij hen een significant lager zinkniveau zien dan bij de 45 gezonde personen waarmee ze werden vergeleken. Ze hadden ook vaker complicaties, ontwikkelden eerder het acute respiratory distress syndrome (ARDS), hun ziekenhuisduur was langer en de sterfte hoger. Uit een Spaanse studie6 bleek dat lagere zinkniveaus correleerden met langzamer herstel, meer IC-opnames en hogere sterfte. Ook in andere onderzoeken kon deze link worden gevonden voor respectievelijk IC-opname7 en sterfte8-12. Een negatief verband is tevens gevonden voor de kans op ziekenhuisopname,4,13 voor de ziekenhuisduur,14 voor het risico op complicaties,15 voor de noodzaak van mechanische ventilatie16 en voor een slechter herstel in het algemeen.17

Suppletie

Uit de associatie tussen lage serumniveaus zink en het ongunstige ziekteverloop vloeit niet direct voort dat suppletie dat verloop verbetert. Zo vond een Poolse meta-analyse18 geen enkel gunstig effect, mede als gevolg van een te klein aantal hoogwaardige studies. In februari 2022 werd in een systematische review19 eveneens geconstateerd dat er te weinig klinische onderzoeken zijn om uitsluitsel te geven over de zin van suppletie. De daarop volgende maand werd in een studie20 geen effect gevonden van zinksuppletie op de ernst van de ziekte en op de sterfte.

In een Indiase cohortstudie21 bleek zinksuppletie wel gerelateerd aan een lagere sterfte. Dat was ook het geval in een Amerikaans, retrospectief onderzoek22 onder ruim tweeduizend ziekenhuispatiënten. Het gebruik van zink, omschreven als ten minste één dosis vanaf één week voor opname tot 48 uur daarna, resulteerde in een significant lagere sterfte, minder noodzaak tot mechanische ventilatie, minder IC-opnames en minder progressie naar ARDS. Uitgesplitst naar de gebruikte dosis zink, werden in een andere studie23 eveneens positieve effecten gevonden. Van de tweehonderd deelnemende personen met COVID-19 kregen er 104 dagelijks 10, 25 of 50 mg zinkpicolinaat. Zij werden vergeleken met 96 controlepersonen. Voor alle drie de doseringen gold dat ze preventief werkten op het ontstaan van symptomen dan wel de ernst ervan deden afnemen.

Vitamine A

Vitamine ABevreemdend is het dat vitamine A zo weinig genoemd en onderzocht is als mogelijk in te zetten nutriënt bij COVID-19. Deze stof vervult immers een belangrijke rol in het immuunsysteem en is bovendien nodig voor de ontwikkeling van normaal longweefsel. Vitamine A zou een rol kunnen spelen bij het tegengaan van ARDS, wat bevestiging vindt in enkele onderzoeken. Daarnaast zijn correlaties vastgesteld met inflammatie, ziekteverloop, IC-opname en sterfte.

Voor een Duitse studie24 werden veertig ziekenhuispatiënten vergeleken met 47 controlepersonen die corona hadden gehad maar herstellend waren. Tot de eerste groep behoorden 22 personen met ARDS, 9 die een ernstig ziekteverloop kenden en zuurstof gesuppleerd moesten krijgen en 9 anderen met een gematigd verloop zonder dat extra zuurstof nodig was. Een lager plasmaniveau vitamine A bleek significant geassocieerd met hogere waarden van de inflammatiemarkers CRP en ferritine. Dat niveau was, eveneens significant, lager bij de ziekenhuispatiënten dan bij de controlepersonen – een verband dat ook in ander onderzoek25 is vastgesteld. Patiënten die kritisch ziek waren, hadden significant lagere niveaus vitamine A dan zij die gematigd ziek waren. Een ernstig verlaagd plasmaniveau ten slotte kende een significante relatie met de ontwikkeling van ARDS en met sterfte.

In een systematische review26 werd geconcludeerd dat vitamine A-deficiëntie geassocieerd was met het optreden van ziektesymptomen als hoest en koorts en met een verslechterde prognose voor luchtweginfecties. Uit een studie7 onder honderdtwintig Spaanse ziekenhuispatiënten bleek beademingsapparatuur vaker nodig te zijn bij vitamine A-deficiëntie. Tevens was er een relatie met het vaker voorkomen van IC-opname.

Suppletie

Het is de vraag of een laag serumniveau vitamine A oorzaak is van slechtere vooruitzichten. Het kan immers ook zijn dat dit niveau verlaagd is door de ernst van het ziekteproces zelf, ook al zal ook dan een te laag niveau correctie behoeven. De weinige studies naar suppletie laten in elk geval zien dat extra vitamine A van groot belang kan zijn. Twee Iraakse onderzoeken van deels dezelfde auteurs hebben dit in kaart gebracht.

In het eerste, retrospectieve onderzoek27 werden zeventig patiënten gedurende twee dagen behandeld met een hoge dosis van 5.000 mcg vitamine A, toegevoegd aan de standaardbehandeling. In vergelijking met zeventig controlepersonen die de vitamine niet kregen, waren de zuurstofsaturatie en ademhalingsfrequentie beter en de sterfte lager. Het tweede onderzoek28 onder honderd COVID-patiënten met milde of matige klachten had een eveneens gunstige uitkomst. Suppletie met dezelfde dosis vitamine A bij vijftig van hen leidde ten opzichte van de vijftig anderen tot significante verbetering in symptomen als koorts, hoofdpijn en vermoeidheid, een kortere ziekteduur en een betere zuurstofsaturatie. In een aparte studiegroep kon worden vastgesteld dat de infectiekans voor contacten van de patiënten verminderde wanneer zij vitamine A gesuppleerd hadden gekregen; wanneer zij toch geïnfecteerd werden, waren hun symptomen van kortere duur. De auteurs concluderen dat de vitamine in het behandelprotocol moet worden opgenomen.

Ten slotte is er een Egyptische preprint29 van een RCT onder veertig COVID-patiënten. Zij werden in twee groepen van twintig verdeeld die de standaardbehandeling kregen, maar in de ene groep werd daar 13-cis-retinolzuur (een metaboliet van vitamine A) aan toegevoegd. Deze patiënten hadden daar veel voordeel van, want slechts 10,5% moest op de IC worden opgenomen, terwijl dat in de groep met de standaardbehandeling 28,6% was. De sterftecijfers liepen sterk uiteen. In de behandelgroep overleefden alle twintig patiënten, in de controlegroep overleed 14,4%. De conclusie wordt getrokken dat hier sprake is van ‘hoogst significante’ verbanden en dat deze afgeleide van vitamine A aan de standaardbehandeling kan worden toegevoegd.

quercetine tegen covid-19

Quercetine

Opvallende uitkomsten zijn te melden van quercetine, een flavonoïde met een sterk veiligheidsprofiel en kenmerken die bij de bestrijding van COVID-19 van belang zijn. Het is een antioxidant, werkt ontstekingsremmend, activeert het immuunsysteem tegen virale bedreigingen en gaat bloedstolling tegen.30 Quercetine is vooral beoordeeld op praktische toepasbaarheid en met name door Italiaanse wetenschappers naar voren gebracht als kandidaat voor de behandeling van COVID-19. Het betreft klinische onderzoeken naar gebruik in een vroeg stadium van de ziekte om de symptomen te bestrijden en een ontwikkeling naar een ernstiger stadium tegen te gaan. Vanwege de lage biologische beschikbaarheid van quercetine is meestal gebruik gemaakt van quercetine-fytosoom (QF), een supplementvorm met een sterk verbeterde opname.

In een twee weken durende, gecontroleerde en gerandomiseerde open-labelstudie30 werden 42 poliklinische patiënten uit Pakistan gevolgd. De helft kreeg de standaardbehandeling, de anderen kregen daarbovenop het quercetine-supplement. In deze laatste groep testten na een week zestien patiënten corona-negatief en waren bij twaalf alle symptomen verdwenen. In de groep met alleen de standaardbehandeling was de test maar bij twee patiënten negatief en slechts vier zagen hun symptomen gedeeltelijk verdwijnen. Na twee weken testten de vijf overgebleven patiënten uit de quercetine-groep eveneens negatief, in de standaardgroep waren nu zeventien patiënten negatief. De opruiming van het virus versnelde dus door toevoeging van QF. Tevens werden daardoor lagere waarden bereikt van parameters die een ongunstig verloop van COVID-19 voorspellen: CRP, ferritine (ontsteking), lactaatdehydrogenase (cel- en weefselschade) en D-dimeer (bloedstolling).

Een eveneens gecontroleerde gerandomiseerde open-labelstudie31 uit Pakistan betrof 152 personen. Gedurende dertig dagen kreeg de helft van hen de standaardbehandeling, de anderen bovendien dagelijks 1.000 mg QF. Van deze laatste groep moest 9,2% (7 personen) in het ziekenhuis worden opgenomen, maar in de standaardgroep was dat 28,9% (22 personen). De opnameduur verschilde sterk, met respectievelijk ruim anderhalve dag en bijna een week. Dat gold ook voor niet-invasieve beademing, die voor respectievelijk 1,3% en 19,7% nodig was. IC-opnames vonden in de quercetinegroep niet plaats en er stierf ook niemand. Daarentegen werd 10,5% van de andere groep op de IC opgenomen. Dat waren acht patiënten, van wie er drie overleden. Ten slotte meldden de met quercetine behandelde patiënten dat ze minder vermoeid waren en hun eetlust toenam. Een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie is volgens de auteurs gewenst om deze sterke resultaten te bevestigen.

In een drie maanden durende Italiaanse studie32 is vooral gekeken naar de invloed van quercetine op de infectiekans. Er namen 120 gezondheidswerkers aan deel, opnieuw verdeeld in twee even grote groepen. De supplementgroep kreeg tweemaal daags 250 mg QF, de anderen een placebo. Allen werden om de drie weken getest. Vijf mensen raakten geïnfecteerd, van wie vier die geen quercetine kregen. Het aantal dagen voordat volledige klinische remissie werd bereikt, bedroeg zeven dagen in de QF-groep en vijftien dagen in de controlegroep. Na vijf maanden bleek dat het quercetine-supplement 14% méér bescherming bood tegen infectie dan wanneer een placebo werd gebruikt.

Ten slotte kan melding worden gemaakt van een RCT33 uit Iran onder zestig mensen met ernstige corona. Doel van het zeven dagen durende onderzoek was te bepalen of quercetine kon voorkomen dat de ziekte zou voortschrijden naar een kritieke fase en in staat was de niveaus van ontstekingsmarkers te verlagen. De helft vormde een controlegroep waarin antivirale middelen – remdesivir of favipiravir – werden toegediend. Ook de dertig anderen kregen dat, plus een dagelijkse dosis van 1.000 mg quercetine. De resultaten lieten zien dat gebruik van quercetine significant was geassocieerd met een eerder ontslag uit het ziekenhuis en verlaagde serumniveaus van ontstekingsmarkers.

Zwarte komijn

Nigella sativa ofwel zwarte komijn, te onderscheiden van de bij ons bekende komijn, is een plantaardige stof die nauwelijks ter sprake is gekomen als behandeloptie bij COVID-19. Toch is opvallend dat er enkele veelbelovende klinische onderzoeken zijn gedaan, vooral in landen als Irak, Pakistan en Saoedi-Arabië.

Vitamine A en covid-19

Om te beginnen lijkt zwarte komijn een afremmend effect te hebben op de infectiekans. Dat valt althans af te leiden uit een niet-gerandomiseerde open-labelstudie34 in Irak, waaraan 376 mensen deelnamen. De helft van hen gebruikte eenmaal daags zwarte komijn in een dosis van 40 mg per kilo lichaamsgewicht, de anderen deden dat niet. In de komijngroep werd een significant lagere infectiegraad van 36,2% (68 personen) vastgesteld dan de 95,7% (180 personen) in de controlegroep.

In totaal 173 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar namen in de Saoedische stad Jeddah deel aan een open label RCT35 naar het effect van zwarte komijn op hun herstel. Zij hadden milde coronasymptomen. Van hen kregen er 86 gedurende tien dagen tweemaal daags 500 mg nigella sativa-olie, waarbij de 87 anderen als controlegroep dienden. Herstel werd gedefinieerd als drie dagen symptoomvrij zijn. Het aantal patiënten in de behandelgroep dat binnen twee weken herstelde, lag op 54 (62%). In de controlegroep was dat met 31 patiënten (36%) significant lager. Het herstel bij degenen die zwarte komijn kregen, duurde gemiddeld ruim anderhalve dag korter dan bij de anderen.

Aan een andere open-labelstudie36, uitgevoerd in de Iraakse stad Kirkuk, namen 419 coronapatiënten deel. Door 160 van hen werd gedurende veertien dagen 40 mg/kg zwarte komijn per dag gebruikt, bovenop de standaardbehandeling. De 259 anderen kregen alleen deze standaardbehandeling. Een ernstig stadium van infectie – gekenmerkt door ARDS, longinfiltraat of te lage zuurstofsaturatie – trof in deze laatste groep significant meer mensen dan in de behandelgroep. Het ging om respectievelijk 44 en 2 personen ofwel 17% vs. 1,3%. Onder degenen die zwarte komijn kregen, waren geen sterfgevallen, maar in de controlegroep overleden veertien mensen (5,4%).

De antivirale werking van zwarte komijn kan mogelijk worden versterkt door te combineren met honing. Dat suggereert althans een in Pakistan uitgevoerde RCT37 onder 313 mensen, die als preprint is gepubliceerd. De combinatie resulteerde in vergelijking met placebo in een tijdreductie van rond de 50% voordat verlichting van symptomen optrad. De virusklaring vond gemiddeld vier dagen eerder plaats en ook het ontslag uit het ziekenhuis ging sneller. Onder ernstig zieke patiënten lag in de behandelgroep de sterfte met 4% veel lager dan de 18,8% procent in de controlegroep.

Slot

Wetenschappelijk onderzoek naar zink, vitamine A, quercetine en zwarte komijn laat goede resultaten zien bij preventie en/of behandeling van COVID-19. Dat nog niet van bewezen effecten kan worden gesproken, is mede verklaarbaar door het beperkte aantal hoogwaardige klinische studies. Daarvan zijn er wel meer dan hier besproken, met name omdat een deel daarvan combinatiepreparaten betreft. Het ligt voor de hand dat een dergelijke synergie van voedingsstoffen een meerwaarde heeft boven afzonderlijke nutriënten. Welke combinatie uiteindelijk de duidelijkste relatie heeft met infectiekans en ziekteverloop, blijft nog een open vraag. Het is wel een vraag die een antwoord vereist omdat er geen garantie is dat de huidige coronaluwte voortduurt.

Open access

Auteur

Verschenen in

Referenties

 1. Chen Y, Ma ZF, Yu D, et al. Geographical distribution of trace elements (selenium, zinc, iron, copper) and case fatality rate of COVID-19: a national analysis across conterminous USA. Environ Geochem Health. 2022 Jan 30:1–14.

 2. Mohajeri M, Mohajeri R, Nemati A, et al. The Difference in the Dietary Inflammatory Index, Functional Food, and Antioxidants Intake Between COVID -19 Patients and Healthy Persons. 1 Jan. 2022 : 1 – 9.

 3. Ghanei E, Baghani M, Moravvej H, et al. Low serum levels of zinc and 25-hydroxyvitmain D as potential risk factors for COVID-19 susceptibility: a pilot case-control study. Eur J Clin Nutr. 2022 Mar 23:1–6.

 4. Fromonot J, Gette M, Ben Lassoued A, et al. Hypozincemia in the early stage of COVID-19 is associated with an increased risk of severe COVID-19. Clin Nutr. 2021 May 4:S0261-5614(21)00234-X.

 5. Jothimani D, Kailasam E, Danielraj S, et al. Poor outcomes in patients with zinc deficiency. Int J Infect Dis. 2020 Nov;100:343-349.

 6. Vogel-González M, Talló-Parra M, Herrera-Fernández V, et al. Low Zinc Levels at Admission Associates with Poor Clinical Outcomes in SARS-CoV-2 Infection. Nutrients. 2021 Feb 9;13(2):562.

 7. Tomasa-Irriguible TM, Bielsa-Berrocal L, Bordejé-Laguna L, et al. Low Levels of Few Micronutrients May Impact COVID-19 Disease Progression: An Observational Study on the First Wave. Metabolites. 2021 Aug 24;11(9):565.

 8. Heller RA, Sun Q, Hackler J, et al. Prediction of survival odds in COVID-19 by zinc, age and selenoprotein P as composite biomarker. Redox Biol. 2021 Jan;38:101764.

 9. Shakeri H, Azimian A, Ghasemzadeh-Moghaddam H, et al. Evaluation of the relationship between serum levels of zinc, vitamin B12, vitamin D, and clinical outcomes in patients with COVID-19. J Med Virol. 2022 Jan;94(1):141-146.

 10. Bagher Pour O, Yahyavi Y, Karimi A, et al. Serum trace elements levels and clinical outcomes among Iranian COVID-19 patients. Int J Infect Dis. 2021 Oct;111:164-168.

 11. Du Laing G, Petrovic M, Lachat C, et al. Course and Survival of COVID-19 Patients with Comorbidities in Relation to the Trace Element Status at Hospital Admission. Nutrients. 2021 Sep 22;13(10):3304.

 12. Ivanova ID, Pal A, Simonelli I, et al. Evaluation of zinc, copper, and Cu:Zn ratio in serum, and their implications in the course of COVID-19. J Trace Elem Med Biol. 2022 Feb 8;71:126944.

 13. Arrieta F, Martinez-Vaello V, Bengoa N, et al. Serum zinc and copper in people with COVID-19 and zinc supplementation in parenteral nutrition. Nutrition. 2021 Nov-Dec;91-92:111467.

 14. Ekemen Keleş Y, Yılmaz Çiftdoğan D, Çolak A, et al. Serum zinc levels in pediatric patients with COVID-19. Eur J Pediatr. 2022 Apr;181(4):1575-1584.

 15. Jothimani D, Kailasam E, Danielraj S, et al. COVID-19: Poor outcomes in patients with zinc deficiency. Int J Infect Dis. 2020 Nov;100:343-349.

 16. Verschelden G, Noeparast M, Noparast M, et al. Plasma zinc status and hyperinflammatory syndrome in hospitalized COVID-19 patients: An observational study. Int Immunopharmacol. 2021 Nov;100:108163.

 17. Dubourg G, Lagier JC, Brouqui P, et al. Low blood zinc concentrations in patients with poor clinical outcome during SARS-CoV-2 infection: is there a need to supplement with zinc COVID-19 patients? J Microbiol Immunol Infect. 2021 Oct;54(5):997-1000.

 18. Szarpak L, Pruc M, Gasecka A, et al. Should we supplement zinc in COVID-19 patients? Evidence from a meta-analysis. Pol Arch Intern Med. 2021 Sep 30;131(9):802-807.

 19. Balboni E, Zagnoli F, Filippini T, et al. Zinc and selenium supplementation in COVID-19 prevention and treatment: a systematic review of the experimental studies. J Trace Elem Med Biol. 2022 Feb 18;71:126956.

 20. Berti AD, Kale-Pradhan PB, Giuliano CA, et al. Clinical Outcomes of Zinc Supplementation Among COVID-19 Patients. Curr Drug Saf. 2022 Mar 17.

 21. Elavarasi A, Raju Sagiraju HK, Garg RK, et al. Clinical features, demography, and predictors of outcomes of SARS-CoV-2 infection at a tertiary care hospital in India: A cohort study. Lung India. 2022 Jan-Feb;39(1):16-26.

 22. Mayberry M, Chow J, Park P. Zinc Use Is Associated With Improved Outcomes In Covid-19: Results From The Crush-Covid Registry. Critical Care Medicine: January 2022 - Volume 50:1.

 23. Gordon AM, Hardigan PC. A Case-Control Study for the Effectiveness of Oral Zinc in the Prevention and Mitigation of COVID-19. Front Med (Lausanne). 2021 Dec 13;8:756707.

 24. Tepasse PR, Vollenberg R, Fobker M, et al. Vitamin A Plasma Levels in COVID-19 Patients: A Prospective Multicenter Study and Hypothesis. Nutrients. 2021 Jun 24;13(7):2173.

 25. Sarohan AR, Akelma H, Araç E, et al. (2021). Retinol Depletion in Severe COVID-19. medRxiv 2021.01.30.21250844.

 26. Andrade MIS de, Macêdo PFC de, Oliveira TLPS de, et al. Vitamin A and D deficiencies in the prognosis of respiratory tract infections: A systematic review with perspectives for COVID-19 and a critical analysis on supplementation.

 27. Al-Sumiadai MM, Ghazzay H, Al-Dulaimy WZS.  Therapeutic effect of Vitamin A on severe COVID-19 patients. EurAsian Journal of BioSciences; Izmir Vol. 14, Iss. 2, (2020): 7347-7350.

 28. Al-Sumiadai MM, Ghazzay H, Al-Ani RK. Therapeutic effect of vitamin A on COVID-19 patients and its prophylactic effect on contacts. Syst Rev Pharm. 2021;12(1):207–210.

 29. Elkazzaz M, Abo-Amer YE, Ahmed A, et al. 13 cis retinoic acid improved the outcomes of COVID-19 patients. A randomized clinical trial. medRxiv; 2022.

 30. Di Pierro F, Iqtadar S, Khan A, et al. Potential Clinical Benefits of Quercetin in the Early Stage of COVID-19: Results of a Second, Pilot, Randomized, Controlled and Open-Label Clinical Trial. Int J Gen Med. 2021 Jun 24;14:2807-2816.

 31. 31Di Pierro F, Derosa G, Maffioli P, et al. Possible Therapeutic Effects of Adjuvant Quercetin Supplementation Against Early-Stage COVID-19 Infection: A Prospective, Randomized, Controlled, and Open-Label Study. Int J Gen Med. 2021 Jun 8;14:2359-2366.

 32. Rondanelli M, Perna S, Gasparri C, et al. Promising Effects of 3-Month Period of Quercetin Phytosome® Supplementation in the Prevention of Symptomatic COVID-19 Disease in Healthcare Workers: A Pilot Study. Life (Basel). 2022 Jan 4;12(1):66.

 33. Shohan M, Nashibi R, Mahmoudian-Sani MR, et al. The therapeutic efficacy of quercetin in combination with antiviral drugs in hospitalized COVID-19 patients: A randomized controlled trial. Eur J Pharmacol. 2022 Jan 5;914:174615.

 34. Al-Haidari KAA, Faiq T, Ghareeb O, et al. Preventive Value of Black Seed in People at Risk of Infection with COVID – 19. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 15:1.

 35. Koshak AE, Koshak EA, Mobeireek AF, et al. Nigella sativa for the treatment of COVID-19: An open-label randomized controlled clinical trial. Complement Ther Med. 2021 Sep;61:102769.

 36. Al-Haidari KAA, Faiq T, Ghareeb O, et al. Clinical Trial of Black Seeds Against COVID – 19 in Kirkuk City/ Iraq. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. Jul-Sep2021, 15:3.

 37. Ashraf S, Ashraf S, Ashraf M, et al. Honey and Nigella sativa against COVID-19 in Pakistan (HNS-COVID-PK): A multi-center placebo-controlled randomized clinical trial. medRxiv 2020.10.30.20217364.