Algemene voorwaarden voor adverteerders

Algemene leveringsvoorwaarden Uitgeverij Media Medica

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Media Medica, hierna te noemen leverancier.

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door leverancier verstrekte gegevens zijn indicatief en binden haar niet.

1.4 Leverancier heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

1.5 Leverancier wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn gerechtigd.

ARTIKEL 2: PRIJZEN

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn inclusief bezorging aan huis volgens de voorwaarden van Postnl, inclusief BTW in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen in drukwerk behouden hun geldigheid gedurende een half jaar na datering; daarna zijn prijswijzigingen voorbehouden.

ARTIKEL 3: LEVERING

3.1 Levering vindt plaats af magazijn. Alle door leverancier geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor risico van de cliënt.

3.2 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan leverancier in overleg treden met de cliënt. Leverancier acht zich gehouden aan het tegen terugbetaling innemen van bestellingen die later dan verwacht zijn geleverd; de kosten van bezorging zijn voor rekening van de cliënt.

3.3 De goederen worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door de cliënt te zijn aanvaard zodra de bestelling is aangeboden aan Postnl of een andere verzender.

ARTIKEL 4: VERVOER

4.1 Alle door cliënt bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de cliënt door leverancier afgeleverd op, danwel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de bestelling is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de cliënt te zijn verleend.

4.2 Het verzenden van de bestelling zal op een door leverancier te bepalen wijze geschieden.

4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de cliënt komen.

ARTIKEL 5: RECLAMES

5.1 De cliënt wordt geacht de door leverancier geleverde goederen/diensten binnen twee weken na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 21 dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van leverancier, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt terzake is vervallen.

5.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal leverancier in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.

5.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.

5.6 Bij terugzending van de ongeopende verpakking, waarvan de kosten voor rekening van cliënt zijn, zal de leverancier de factuur crediteren of de incasso storneren.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de bestelling van de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting vijf weken heeft geduurd, de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1 Indien het krachtens iedere factuur door leverancier van cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 30 dagen na factuurdatum door of namens cliënt aan leverancier is voldaan, is de cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door leverancier aan de cliënt is vereist.
Bij bestellingen van particulieren zal leverancier het bedrag door middel van telefonische incasso van de bankrekening afschrijven, twee weken na levering van de bestelling. De cliënt wordt daarna geacht te bestelling te hebben aanvaard.

7.2 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schulden-regeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van leverancier op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft leverancier dan het recht om de overeenkomst voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.3 De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

ARTIKEL 8: INCASSOKOSTEN

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door leverancier geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet - tijdig of niet - geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, te laste van de cliënt, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum ad. € 300,- per keer. De in de boeken van leverancier voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

ARTIKEL 9: INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Het auteursrecht op alle door leverancier aan de cliënt geleverde software blijft berusten bij leverancier of de door leverancier ingeschakelde bedrijven en individuen.

9.2 Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de bestelling blijven bij leverancier. Cliënt zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Behoudens de verplichting van leverancier om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is leverancier nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid jegens de cliënt vervalt in elk geval, indien cliënt leverancier niet binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

10.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan leverancier beschikbaar gesteld en door leverancier verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.

10.4 De eventuele aansprakelijkheid van leverancier voor schade van de cliënt is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen.

10.5 De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onbedoeld of onverantwoordelijk gebruik van de geleverde artikelen.

10.6 Cliënt is gehouden bestellingen niet in handen te stellen van kinderen jonger dan 36 maanden. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen hiervan.

ARTIKEL 11: GARANTIEBEPALINGEN

Er is behoudens het ter zake gestelde in het Europees consumentenrecht geen sprake van garantie op de geleverde goederen.

ARTIKEL 12: RECHTSGEBIED

De verbintenissen tussen leverancier en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.

ARTIKEL 13: DEPONERING

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.